X

About

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้บุกเบิกในรุ่นแรกๆ ในการนำระบบการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบปิด มาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการปรับระบบการเลี้ยงไก่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง จากประสบการณ์ของเราที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 35 ปี ทำให้เราตระหนักดีว่า กิจการเลี้ยงไก่ เป็นกิจการที่ต้องดำเนินการในระยะยาวและต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าประสบผล สำเร็จในกิจการนี้ สิ่งสำคัญที่เราต้องนำมาเสนอให้แก่ลูกค้า คือ “คุณภาพ 3 ประการ” ได้แก่

1.คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรือนระบบปิด การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีย่อมส่งผลให้มีอายุการใช้งานคงทนยาวนาน มีประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด แน่นอนว่าการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีย่อมมีต้นทุนการผลิตที่สูงด้วย แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอในราคาต่ำ แน่นอนว่าต้องมีต้นทุนต่ำกว่าคุณภาพก็ย่อมต่ำตามมาด้วย ผลก็คืออายุการใช้งานสั้น การทำงานไม่มีประสิทธิภาพและมักมีปัญหาติดขัดต้องแก้ไขบ่อย ทำให้ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่เร็ว เสียเวลา เสียโอกาส และที่สำคัญดอกเบี้ยที่ไม่เคยปราณีใคร การใช้ของถูกในระยะยาว ค่าใช้จ่ายมักบานปลายไม่คุ้มค่า

2.คุณภาพของการประกอบติดตั้ง จากการที่เรามีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้เรามีช่างที่มีความรู้ความชำนาญในการประกอบติดตั้งระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิดได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าลดปัญหาต่างๆลงได้มาก แต่ถ้าลูกค้าได้ช่างที่ไปประกอบติดตั้งที่ไม่ดีพอ จะทำให้ลูกค้าประสบปัญหาการทำงานตามมามาก ทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสไปด้วย

3.คุณภาพของบริการหลังขาย เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้ามากและมีความเสมอต้นเสมอปลาย ลูกค้าที่เคยใช้บริการหลังขายของเราต่างให้การยอมรับและให้ความเชื่อถือไว้วางใจ ที่จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าทีเดียว

ดังนั้น เราจึงเป็นผู้ที่นำเสนอแต่สิ่งที่ “มีคุณภาพ” ”มีความคุ้มสำหรับการลงทุนในระยะยาว” และ “ในราคาที่สมเหตุผล”

Delta Vet Co., Ltd. is a pioneer in the first generation who has introduced the poultry closed house system for selling to customers who want to upgrade to the modern system for poultry and high efficiency. Based on our experience for more than 35 years, we are so long to realize that the poultry enterprise is a long term enterprise with very high cost of investment. Consequently, in order to ensure customers’ success in this venture. It is important that we need to offer our customers with the “three quality” as the followings.

1.The good quality of materials and equipment used in the poultry closed house system is important. Using good quality materials and equipment will result in the long lasting durability. Performance has continued uninterrupted. Of course, the use of good quality materials will have high production costs. But in the long run is worth the investment. Comparing to offer low prices, sure, there will be a lower-cost, with low quality as well. The result is rather shorter lifespan, the inefficient and often has problems to solve as common problems which have to be repaired or replaced at the earliest opportunity and the interest to be paid is not waiting you. Therefore, in the long run it is not worth to deal with low price-low quality.

2.The quality of the installation is important too. From which we have long term experience, thus we provide technicians who have high expertise in the installation of the poultry closed house system as well. This allows customers to reduce the problems significantly. However, if the customers are offered with any technicians that are not good enough, customers will be experiencing a lot of problems, lost times and opportunities.

3.The quality of after sales services are what we focus on customers and are constantly services. Customers who have used our services are appreciate and reliable. We are the forefront in after sales services as well.

Therefore, what we present are “the quality”, “the worth of investment in the long run” and with “the reasonable price”

ชัยวัฒน์ ยาจารย์ (Chaiwat Yacharn)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)